Choose New Jersey opent kantoor in Israël, ter versterking van de economische betrekkingen in het Midden-Oosten

Algemene voorwaarden

Kies de Algemene voorwaarden van New Jersey

Kies New Jersey, Inc. (“CHOOSENJ”), een particuliere non-profit 501(c) (3) economische ontwikkelingsorganisatie, onderhoudt deze website om openbare toegang te geven tot CHOOSENJ-informatie. Deze website is continu in ontwikkeling. CHOOSENJ stelt alles in het werk om de informatie actueel en nauwkeurig te houden, maar het vertrouwen op de hierin gevonden informatie is op eigen risico. CHOOSENJ behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting, de informatie op deze website te herzien, te verwijderen of aan te passen, met als doel verbeteringen aan te brengen en/of informatie te corrigeren of bij te werken indien nodig.

DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID

CHOOSENJ biedt deze website alleen aan als een openbare dienst voor informatieve doeleinden. CHOOSENJ, leden van zijn management, leden van zijn raad van bestuur en/of een van zijn werknemers of agenten:

 • geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik door iemand van de informatie die wordt beschreven of opgenomen op de website; en
 • kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig oneigenlijk of onjuist gebruik van die informatie; en
 • is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige of gevolgschade, hoe dan ook veroorzaakt en op basis van enige theorie van aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de gebruik van de informatie op deze website.

De gebruiker van deze website, en/of de informatie die daarin wordt beschreven of bevat, stemt ermee in CHOOSENJ, het management, de raad van bestuur en zijn werknemers of agenten te vrijwaren van en tegen verlies, schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van enige informatie op de website. op deze website.

UITSLUITING VAN GARANTIES

De informatie op deze website wordt geleverd "as is" en alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, worden hierbij afgewezen; inclusief maar niet beperkt tot geschiktheid voor een bepaald doel, alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, vrijheid van ononderbroken en foutloze service, vrij zijn van besmetting door computervirussen en geen inbreuk op eigendomsrechten.

DISCLAIMER VOOR EXTERNE LINKS

Bepaalde inhoudslinks op de website verwijzen naar bronnen op websites of servers die worden onderhouden door derden waarover CHOOSENJ geen controle heeft. CHOOSENJ aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materiaal op die servers, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid of wettigheid van de informatie op die websites. Het bestaan ​​van deze externe links vormt geen goedkeuring door CHOOSENJ. Deze links zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de inhoud, nauwkeurigheid en bruikbaarheid van alle informatie verkregen van andere websites te evalueren. CHOOSENJ behoudt zich het recht voor om verzoeken om links naar derden toe te voegen aan de CHOOSENJ-website te weigeren.

INFORMATIE EN MATERIALEN INGEDIEND AAN CHOOSENJ

CHOOSENJ claimt geen eigendom van informatie of materialen die u verstrekt, uploadt, plaatst, indient of invoert op de website (“Inzendingen”), tenzij anders bepaald in een schriftelijke overeenkomst met CHOOSENJ of andere voorwaarden die op deze website zijn opgenomen. Door uw inzendingen te verstrekken, geeft u CHOOSENJ toestemming om uw inzendingen te gebruiken, zonder compensatie, bronvermelding of beperking, in verband met haar activiteiten, inclusief de rechten om: kopiëren, verzenden, distribueren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, bewerken, reproduceren, opnieuw formatteren en vertalen uw inzendingen; inclusief maar niet beperkt tot gebruik in gedrukte of digitale media en reclamecampagnes. Door een Inzending te maken, garandeert u dat u alle rechten bezit op de inhoud van de Inzending en het recht om CHOOSENJ toestemming te verlenen om de Inzending te gebruiken. U stemt er verder mee in CHOOSENJ, haar directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van alle claims van enige inbreuk op intellectueel eigendom met betrekking tot uw Inzending.

GEDRAG

U stemt ermee in de Choose NJ-website niet te gebruiken om:

 • Inhoud uploaden, indienen, posten of anderszins verzenden die onwettig, lasterlijk, beledigend, bedreigend, smadelijk, onrechtmatig, intimiderend, vulgair, pornografisch, obsceen of anderszins onfatsoenlijk is, of die gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, geef aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins enige wet overtreden;
 • Inhoud uploaden, indienen, posten of anderszins verzenden die inbreuk maakt op of anderszins de rechten van derden schendt; inclusief maar niet beperkt tot privacyrechten en eigendomsrechten;
 • Inhoud uploaden, verzenden, posten of anderszins verzenden die virussen, opzettelijk beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevat die de werking van de computer van iemand anders kunnen schaden;
 • Inhoud uploaden, indienen, posten of anderszins verzenden die van constant slechte kwaliteit is of die als ongepast wordt beschouwd, zoals bepaald door CHOOSENJ;
 • Ten onrechte de kwaliteit van de inhoud van een website weergeven;
 • Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen voor commerciële doeleinden;
 • Enquêtes, prijsvragen, piramidespelen, "spam" of kettingbrieven weergeven, uitvoeren of doorsturen;
 • Je relatie met een andere persoon of entiteit imiteren of op een andere manier verkeerd voorstellen;
 • Alle toeschrijvingen, legendes of andere eigendomsaanduidingen van de oorsprong of bron van website-inhoud of inhoud die u verstrekt, verwijderen of vervalsen;
 • minderjarigen schaden;
 • Een ander persoon lastigvallen of stalken;
 • Persoonlijke gegevens opslaan of verzamelen over andere personen of entiteiten die inhoud hebben verstrekt; of
 • Alle toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving overtreden.

U stemt er verder mee in dat u geen spider, robot of ander geautomatiseerd apparaat of programma, methodologie of algoritme met vergelijkbare processen of functionaliteit, of enig handmatig proces zult gebruiken om pagina's of gegevens van de CHOOSENJ-website te kopiëren of te controleren.

GEEN PROFESSIONEEL ADVIES

Informatie die wordt ontvangen via de CHOOSENJ-website, e-mail, servers en andere bronnen die door CHOOSENJ worden beheerd, mag niet worden gebruikt voor zakelijke, juridische, financiële of persoonlijke beslissingen en u dient een vertrouwde, erkende professional te raadplegen voor advies dat is afgestemd op uw specifieke situatie.

AUTEURSRECHTEN

Geen auteursrechtelijk beschermd materiaal mag worden gedownload, hergebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd, overgedragen, opnieuw gepost, gereproduceerd, weergegeven, verzonden, verspreid, gepubliceerd, uitgezonden, verkocht, verspreid of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming, hetzij in dergelijk materiaal of in deze kennisgeving , zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHOOSENJ.

Materialen geleverd door CHOOSENJ mogen alleen worden gekopieerd en verspreid voor persoonlijke, niet-commerciële, informatieve doeleinden. Gekopieerde materialen moeten ongewijzigd blijven en de volgende kennisgeving op een duidelijk zichtbare plaats bevatten: "Copyright © Choose New Jersey, Inc." Deze toestemming om materiaal te kopiëren en te verspreiden geldt niet voor materiaal dat eigendom is van andere contentproviders die op de CHOOSENJ-website verschijnen.

Reproductie, distributie of kopiëren van materiaal op de CHOOSENJ-website voor commerciële doeleinden is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHOOSENJ. Als u toestemming wilt vragen om deze materialen te gebruiken op een manier die anderszins verboden is door de voorwaarden van deze sectie, kunt u contact opnemen met: legaal@choosenj.com.

Als u deze Algemene voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om website-inhoud op welke manier dan ook te gebruiken, zelfs als deze anderszins is toegestaan, automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën vernietigen die u van website-inhoud hebt gemaakt.

HANDELSMERKINFORMATIE

CHOOSENJ is in het bezit van bepaalde geregistreerde servicemerken en toont deze servicemerken prominent op haar websites. Gebruik van een van deze servicemerken is verboden zonder schriftelijke toestemming van CHOOSENJ. Handelsmerken, servicemerken, logo's en handelsnamen van derden die op de Choose NJ-website verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

OPDRACHT

CHOOSENJ kan zijn rechten onder deze Algemene voorwaarden zonder uw toestemming aan een partij overdragen. Deze algemene voorwaarden komen ten goede aan de CHOOSENJ, zijn opvolgers en rechtverkrijgenden. U mag uw rechten, plichten of verplichtingen hieronder niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren.

ANDERE

In het geval van een conflict tussen de juridische informatie in dit document en specifieke voorwaarden in een afzonderlijk document, prevaleren de specifieke voorwaarden.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website van CHOOSENJ en haar privacy- en/of gebruiksbeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New Jersey (zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen). Alle juridische procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Essex County, New Jersey. De gebruiker onderwerpt zich uitdrukkelijk aan deze exclusieve jurisdictie en locatie van genoemde rechtbanken en stemt in met extraterritoriale betekening van het proces.

Mocht een deel van deze Algemene voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht.

VRAGEN?

Stel vragen over deze Algemene voorwaarden of andere praktijken van de CHOOSENJ-websites aan CHOOSENJ door een e-mail te sturen legaal@choosenj.com.

WAT KAN KIEZEN New Jersey VOOR JOU DOEN?

Verhuis- en uitbreidingsservices

We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.

Sitebezoeken

We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.

Economische ontwikkelingsverbindingen

Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.

Carly Wronko
Directeur Marketing
Jen Lenhardt
Chief Administrative Officer